اساتید مجرب مجتمع فنی حکمت

جناب آقای علی فاضلی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

سرکارخانم زهرا حاجیانی

مدرس رشته‌های بهداشت، خدمات آموزشی

سرکار خانم شیما فاصلی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

سرکار خانم شادی فاضلی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

جناب آقای رضا مرادی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

جناب آقای میرمحسن محمودی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

جناب آقای علی احمدپور

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

جناب آقای رشید نجفی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

جناب آقای سیامک قربانی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

جناب آقای محمدجواد عبدی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

جناب آقای رشید نجفی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی

جناب آقای سیامک قربانی

مدرس رشته‌های خدمات آموزشی