اساتید مجرب مجتمع فنی حکمت

سرکار خانم زهرا حاجیانی

مدیر مسئول مجتمع فنی حکمت

جناب آقای رضا مرادی

مدیر داخلی مجتمع فنی حکمت

سرکار خانم مرجان ایرانپور

مسئول فرهنگی هنری

سرکار خانم عاطفه کاظمی

مسئول ثبت نام

سرکار خانم شیما فاضلی

کارشناس و مشاور خانواده