کاریابی کارگستر

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی غیر دولتی داخلی

 • پایگاه شناسـایی و معرفـی به اشتغـال مدیـران (درتمـــامی رده‌ها)
 • پایگاه شناسایی و معـرفی به اشتغـال کارشناسـان و متخصصین فنی و مهارتی
 • تامین و آموزش نیروی انسانی مـورد نیاز کارفرمایان (مدیران و کارشناسان سازمانی)
 • آموزش، توانمندسازی و معرفی به شغل افراد جویای کار(آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و معرفی به کار)
 • برگزاری آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های شغلی (ویژه سازمـــان‌های دولتی و خصوصی)
 • مشـاوره شغلی، تنظیم قرارداد و مشـاوره روابط کار
 • مشـاوره شغلی تخصصی ویژه کارفـرمایان
 • تهیـه و تدوین طـرح کسب و کار
 • ارزیـابی ایده‌های کارآفرینـانه
 • آزادسـازی مـدرک تحصیلـی
 • انجـام تشریفـات بیمه بیکاری

نشانی : استان اصفهان – شهرستان مبارکه – جنب اداره پست

شماره تماس : 52440752-031

12700کارجو
843کارفرما
734بکارگمارده
10123فرصت شغلی

معرفی کارشناسان و مشاوران شغلی

سرکار خانم گلخن‌یان

مدیر داخلی کاریابی کارگستر

کارشناس و مشاور شغلی امور بانوان